Om oss

Företaget

protek bildades i slutet av 1990-talet i Göteborg och är idag ett av de ledande projektstyrningsbolagen i Sverige med närmare 65 medarbetare och kontor i Göteborg, Borås, Stockholm och Uppsala. Genom att ta tillvara på våra olika personligheter och kompetensområden har vi lyckats bygga ett bolag som präglas av värdeorden;

”Engagemang och kompetens, genom öppenhet och glädje”

Våra medarbetare arbetar med alla typer av projekt och verksamheter, kontor, skolor, hotell, bostäder, industrier, handelslokaler och nöjesparker. Genom vår breda kompetens och gedigna kontaktnät kan vi hjälpa till med alla fastighetsrelaterade projekt, stora som små.

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder som skapar goda relationer och leder till nöjda hyresgäster och bra affärer. Vi jobbar med målet att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Ett öppet klimat både i projekt och på våra kontor är något vi förespråkar. Förståelse mellan beställare, konsulter, entreprenörer och brukare är nyckeln som skapar engagemang och gemensam drivkraft.  

För oss är det viktigt att arbeta hållbart och med hög kvalitet, både i projekt och internt. Därför har vi valt att ISO-certifiera oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Mission

Missionen ger svar på frågan – Varför?
Den beskriver meningen med varför vår verksamhet finns till.

”Vi skapar ett bättre samhälle”

Vi stannar inte vid invanda branschsanningar. Tvärtom, vi får vår drivkraft från att utmana dem. Och vi gör det med glädje och nyfikenhet. Vi tror också på samhällsengagemang. Att utveckla byggnader och platser som driver samhället framåt och flyttar gränser. Att tillsammans med våra kunder skapa spännande utrymmen, nytänkande lokaler, sociala och inkluderande platser och hållbara byggnader för de människor som ska vistas där. På det sättet driver vi utvecklingen mot ett mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Vision

Visionen ger svar på frågan – Vad?
Den beskriver vad vill vi uppnå med vår verksamhet

”Vi får människor och verksamheter att växa”

Tillsammans, i ett prestigelöst samarbete mellan alla inblandade skapar vi de bästa förutsättningarna för människor och verksamheter att växa. För oss på protek har relationen mellan människor alltid varit i fokus. Genom detta har vi skapat en företagskultur som kännetecknas av engagemang och kompetens genom öppenhet och glädje.

Vi ska vara förstahandsvalet för både medarbetare och kunder. Ett samarbete med protek ska kännetecknas av stolthet över att få arbeta tillsammans med en organisation som är i världsklass. Det innebär en ständig strävan efter att förbättras och vilja att driva utvecklingen inom organisationen, branschen och samhället framåt.

Affärsidé

Affärsidén beskriver den uppgift protek har åtagit sig.

”Vi skapar mervärde”

Vår ambition är att vara bäst på projektstyrning. Med unik kompetens, stort personligt engagemang och öppenhet för omvärlden utvecklar vi tillsammans med våra kunder effektiva, lönsamma och framgångsrika projekt. Vi har alltid människan som utgångspunkt när vi identifierar och utvecklar möjligheter, både i stora och små fastighetsprojekt.

Affärsledning

proteks affärsledning består av koncernchef samt operativa VD från dotterbolagen. Affärsledningen arbetar med koncernövergripande fokus i frågeställningar och uppföljningar gällande handlingsplaner och utveckling inom respektive ledningsprocess för att uppnå de mål som satts av styrelsen i verksamhetsplanen.

Koncernchef - kultur och organisation Jonas Frantz
Koncernchef - affär, marknad och omvärld Oscar Andersson
VD Göteborg Malin Lindhe
tf VD Trendie Ebba Eriksson
VD Borås Jonas Hjalmarsson
VD Stockholm Pär Lindh
VD Relocation Management Therese Olofsson

Styrelse

Styrelsearbetet sker i koncernbolaget protek development ab samt i respektive dotterbolag. Ledamöter i styrelsen för koncernbolaget består av huvudägare, två representanter för minoritetsägarna valda av medarbetarna samt två externa rådgivare med lång erfarenhet av bolagsledning, organisation- och fastighetsrelaterade frågor. Styrelsen arbetar med strategiska frågeställningar och målstyrning mot vår vision.

Grundare och Styrelseordförande Bengt Ulvsgärd
Ledamot Adam Lindberg
Ledamot Nives Salihodzic
Ledamot Petter Ljung
Rådgivare Anne Rosengren
Rådgivare Rolf Åkerman

Policy

KVALITETSPOLICY

proteks verksamhet bygger på ett förtroende från våra kunder och samarbetspartners. Vi ska eftersträva ett nära och väl fungerande samarbete med våra kunder och övriga inblandade i våra uppdrag. Vårt mål är att alltid minst motsvara våra kunders krav och förväntningar och vi strävar efter att ha nöjda kunder som väljer att komma tillbaka till oss.

För att säkerställa kvaliteten i vårt arbete ska vi verka för att:

  • Se till att medarbetarna är informerade om samt följer de krav och anvisningar som anges i lagstiftning, myndighetskrav, vårt ledningssystem, kunders krav och ingångna avtal.
  • Ha en engagerade medarbetare med rätt kvalifikationer och kompetens.
  • Genom att tillsätta rätt organisation i varje uppdrag skall vi alltid motsvara våra kunders krav och förväntningar.
  • Leverera produkter och tjänster till kunden i rätt tid och med förväntad kvalitet.
  • Utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

 

MILJÖPOLICY

proteks miljöarbetet ska utgå ifrån en helhetssyn och vi ska arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

Vi ska verka för att:

  • Se till att medarbetarna är informerade om och följer aktuell lagstiftning, tillämpliga branschföreskrifter och våra kunders miljökrav.
  • Öka vår kunskap och förståelse om hållbar utveckling.
  • Motivera våra medarbetare att välja lösningar, produkter och material ur ett livscykelperspektiv med avseende på ekonomi, energi och miljö i samband med inköp och leverans av tjänster.
  • Informera och motivera våra kunder och samarbetspartners till att hitta miljöanpassade lösningar och arbetssätt i uppdragen.
  • Utveckla vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

 

ARBETSMILJÖPOLICY