Våra tjänster

Vi arbetar på ett brett plan med projektstyrning för att tillgodose våra kunders behov och skapa de förutsättningar som krävs för att ett projekt skall uppfylla kundens mål och förväntningar.

 

Förstudie

Förstudien utgör grunden till varje projekt. Genom att i förstudien ta fram förutsättningarna för ett projekt så klarläggs projektets omfattning, det analyseras och struktureras för att sedan kartlägga potentiella intressenter. Projektet affärsnytta tas fram, lösningsförslag genomgörs samt krav tydliggörs och en plan för dess genomförande tas fram.

Vi har flera duktiga medarbetare, varav många med lång erfarenhet från att leda förstudier i både stora och komplicerade projekt till mindre och enklare.

Fastighetsanalys / Kalkyl

För att säkerställa kundens affär har protek en väl genomarbetad projektmetodik där såväl möjligheter som risker analyseras. Vi tar fram kostnads- och intäktsbedömningar som underlag för beslut i tidiga skeden för att optimera produktinnehållen för våra kunder. Vi arbetar aktivt med att analysera projekten i form av projekt- och genomförandeplaner samt tidplaner för att kostnadsbedömningarna ska bli korrekta.

I tidiga skede förespråkar vi framtagande av projektplaner där entreprenad- och upphandlingsform samt genomförande analyseras. Proteks medarbetare som arbetar med kalkyler har ofta bakgrund från entreprenadsidan med mycket god kunskap och förståelse för byggprocesessen och strävar efter att hitta kreativa och kostnadseffektiva lösningar och kan lämna förslag på metod- och materialval i kalkyl/analysskedet.

Ekonomistyrning, ekonomiuppföljning och ÄTA-hantering är en viktig del i projektledarrollen och där vår kompetens och erfarenhet från kalkylering är en framgångsfaktor. Tillsammans med besiktningsavdelningen kan vi erbjuda kalkyler och analyser i samband med Due diligence/fastighetsförvärv.

Projektutveckling

Då inget projekt är det andra likt handlar projektutveckling mycket om att förstå vad som attraherar och skapar värde för våra kunder för att sedan omsätta det i projektet. Genom att i ett tidigt skede skaffa ett helhetsgrepp på projektet, identifiera projektets möjligheter och risker minimerar vi oförutsedda händelser för kunden och det aktuella projektet.

Projektledning

Projektledaren är spindeln i nätet och ska ha den övergripande kontrollen över projektet. Ofta arbetar projektledaren nära kunden, men kan i andra fall driva projekten helt självständigt mot en satt budget och målbild. Projektledaren tar projektet från start till mål och arbetar längs vägen med uppgifter såsom flertalet olika möten med inblandade parter, projektets ekonomi, upphandling av projektörer och entreprenörer, övergripande myndighetsfrågor och kontinuerlig avrapportering till kunden i form av styrgruppsmöten och projektrapporter.

Till sin hjälp kan projektledaren ha såväl en biträdande projektledare som projekterings- och byggledare samt kontrollansvarig. I mindre projekt kan ofta en och samma person ta alla dessa roller.

Projekteringsledning och BAS-P

Projekteringsledning kan handla om allt ifrån färdigprojektering av stora komplexa projekt till att ta fram en enklare ramhandling av en mindre lokalanpassning. protek har erfarenhet av projekteringsledning från många olika projekt av varierande karaktär och komplexitet och besitter goda kunskaper kring vad som är viktigt att belysa och utreda under projekteringen.

En viktig egenskap hos en projekteringsledare är att vara strukturerad, pådrivande och entusiasmerande så att projekteringen stadigt går framåt och att gruppen jobbar mot ett gemensamt mål. Övergripande kunskap om och förståelse för olika tekniska lösningar krävs också. Projekteringsledaren har i många fall kontakt även med hyresgästerna för att fånga upp deras önskemål och behov.

Flertalet av proteks medarbetare har genomgått utbildning i de arbetsmiljökrav som ställs på byggherren vad gäller arbetsmiljön i våra projekt. Vi kan därmed fungera som BAS-P i projekteringsfasen för såväl fastighetsägare som för entreprenörer.

Byggledning

I entreprenadskedet krävs en byggledare som handhar de frågor som uppstår i produktionen och är länken mellan kund och entreprenör. Vanliga uppgifter för byggledaren är, utöver att vara på plats i produktionen och besvara de frågor som dyker upp där, att leda byggmöten och följa upp och hantera ekonomin under produktionsfasen. Ofta hamnar det även på byggledarens lott att ta hand om hyresgästfrågor som dyker upp i pågående produktion.

Vi har flera duktiga medarbetare, varav många med lång erfarenhet från entreprenadbranschen, som tar sig an rollen som byggledare i stora och komplexa projekt. Våra yngre medarbetare fungerar ofta utmärkt som byggledare i enklare projekt eller som biträdande byggledare i stora projekt.

Flyttprojektledning

Relocation Management eller ”RM” som vi säger, är mycket mer än bara en flyttjänst. När en hyresgäst står inför en flytt finns våra flyttprojektledare där för att hjälpa till med hela flyttprocessen. Denna process inbegriper såväl den fysiska flytten av möbler som flytt och installation av data, telefoni, larm och passagesystem mm. Många gånger är hyresgästen själv inte van vid att hantera dessa frågor, varför vi kan göra processen både enklare och billigare genom att använda vår erfarenhet från liknade uppdrag. Vi har flertalet kontakter med ex flyttfirmor och installatörer att nyttjas och där vi har ett gott samarbete.

Hyresgästrådgivning

Många hyresgäster är inte vana vid de frågor som uppstår vid en lokalförändring då detta inte är en del i deras dagliga verksamhet. Många olika beslut gällande utformningen av lokalerna ska tas  på kort tid och där kan protek bistå med stöd och hjälp i dialogen med fastighetsägare och de som utformar och bygger de nya lokalerna. Stödet kan inledningsvis bestå i att ta fram ett rumsfunktionsprogram för att säkra att hyresgästens nya lokaler uppfyller de behov och förväntningar som hyresgästen har.

Vi kan även hjälpa hyresgästen att sammanställa underlag till motparterna gällande installationer, färgsättningar mm. Vi vet vilka besked vi själva brukar efterfråga från hyresgästen när vi har rollen som projekt-, projekterings- eller byggledare varför vi med naturlighet kan vara ett stöd även på den andra sidan.

Kontrollansvarig enl. PBL

För många projekt, såväl ny- som ombyggnad, krävs bygglov och/eller rivningslov. För dessa projekt kräver Plan- och bygglagen att en oberoende kontrollansvarig, KA, utses av byggherren. Flertalet medarbetare på protek är certifierade kontrollansvariga och kan ta rollen som kontrollansvarig i såväl stora som små projekt. Vi tar fram kontrollplan och sköter kontakten med myndigheterna så att våra kunder vet att PBL följs och att erforderliga underlag och handlingar för startbesked respektive slutbesked tas fram i tid.

I vissa lägen kan en kontrollansvarig krävas även för en anmälningspliktig åtgärd. Då hjälper vi självklart till även med detta.

Besiktning

Vi har utbildade besiktningsmän med stor erfarenhet inom byggentreprenad och entreprenadbesiktning. Vi tar rollen som besiktningsman tillsammans med erforderliga biträdande besiktningsmän. Vi kan erbjuda kund hela besiktningsorganisationen genom att sätta ihop lämplig besiktningsorganisation genom vårt kontaktnät. Vi besiktigar såväl stora som små ny- och ombyggnadsprojekt. I större projekt läggs en besiktningsplan tidigt upp för att tillsammans med kund och entreprenör enas om lämpliga etapper. Tillsammans med kalkylavdelningen kan vi erbjuda statusbesiktningar i samband med Due diligence/fastighetsförvärv.

Analys- och dialogarbete

Våra projekt inom stadsutveckling syftar till att göra analyser och skapa dialoger mellan intressenter så tidigt som möjligt för att hjälpa våra kunder att bädda för en smidig planprocess, och att utveckla en attraktiv produkt.

Exempel på analyser:

Områdesanalys – vilka förutsättningar finns på området? 

Målgruppsanalys – för vilka bygger vi, och vad är viktigt för dem? 

Intressentanalys- och dialog – hur samarbetar vi på bästa sätt? 

Konceptutveckling – hur anpassas projektet med hänsyn till de utmaningar och möjligheter som identifieras? 

Strategiarbete inom förvaltning

För bostadsbolag arbetar vi inom verksamhetsutveckling där våra projekt syftar till att (1) optimera interna resurser och arbetssätt hos bolagen (2) vara till stöd i strategiskt beslutsfattande som påverkar externt.

Exempel på strategiearbete:

Uthyrningspolicy- och rutiner  – hur säkerställer vi en transparent och rättvis uthyrning? ​

Lägenhetsunderhåll – vilken är den bästa modellen med hänsyn till hyresgäst, ekonomi och lägenheternas skick?​

Social hållbarhet – hur följer vi bättre upp sociala/etiska krav i upphandlingar? ​

Digitalisering av processer – hur kan vi effektivisera våra processer och öka kundnyttan med hjälp av digitala verktyg?