Kyrkbyskolan

Om projektet

Ombyggnad

Beställare
Lokalförvaltningen - Göteborgs Stad
Skriv ut projekt

Byggnaden uppfördes 1879 som skola i Lundby kyrkby i samband med en blomstrande fas i bebyggelseutvecklingen under 1800-talets andra hälft.  Den ursprungliga byggnadsvolymen var rektangulär och år 1887 byggde man på en våning, för att år 1923 uppföra tillbyggnaden som gav huset en T-formad volym innehållande ytterligare fyra skolsalar samt en lärarbostad. Befintlig skolbyggnad ingår i bevarandeprogrammet ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg ”.

Under flertalet år har byggnaden hyrts av Volvo Lastvagnar som har använt den som kontor. Det var år 2010, när behovet av förskolor var stort i SDF Lundby, som det beslutades att man återigen skulle använda huset för pedagogisk verksamhet och skapa en miljö för modern förskoleverksamhet.

Uppdraget för Lokalförvaltningen var att bygg- och projektleda denna varsamma renovering/konvertering till 5 förskoleavdelningar samt nattisverksamhet. För att möta kraven på tillgänglighet installeras även en hiss då byggnaden. Under resan tillkom en paviljong innehållande 4 avdelningar, samt ett bullerplank av flätad pil.

Omfattande markarbeten innefattande sprängning och miljösanering har utförts. Även den DME-tank (dimetyleter) som fanns inne på Volvo Lastvagnar var tvungen att flyttas innan ibruktagandet. Göteborgs Stad har även gett klartecken att i utbildningssyfte för barnen få med inslag av biologisk mångfald med ängssådd, fjärilsblommor och en trästock som fungerar som ”insektshotell”.