Kulturtrappan

Om projektet

Mark och anläggning

Beställare
Lokalförvaltningen - Göteborgs Stad
Skriv ut projekt

Frölunda Kulturhus byggdes i slutet av 1970-talet. Huvudentrén är riktad mot Frölunda Torg och förbinds med torget via en backe där ursprungstrappan, gjord av marktegel, var i stort behov av renovering.

Projekt- och byggledningsuppdraget för Lokalförvaltningen bestod i att skapa en modern trappa med tillhörande stödmurar som på ett  naturligt kan kopplas ihop med Frölunda Torg. Eftersom Frölunda Kulturhus rymmer så väl simhall som bibliotek, men även lokaler för kurser, kulturarrangemang och så låg stort fokus att göra det tillgängligt för besökarna. Även utformning av skyltar och val av skyltläge var en del av projektet.

Förplats och entréområde till Frölunda Kulturhus integreras och knyts samman med de upprustnings- och förändringsarbeten som pågår kring spårvagnshållplatsen och av förändringarna av Frölunda Torg.

Platsen ges en torgkaraktär med samma material och uttryck som förlängningen ner mot den stora landskapstrappan, spårvagnshållplatsen och torganläggningen. Som egenkaraktär används delar av det ursprungliga markteglet som inslag i den övriga beläggningen av ljust

grå betongmarksten. En upphöjd oval med plantering, en sittskulptur och en informationstavla möblerar zonen.

 Granitblocksteg breddas i nederkant i en mjuk linje som känns igen från ytorna nedanför. Trappan och entrén kommer på så sätt att kännas mer välkomnande.

 De befintliga murarna längs trappans västra kant rivs och ersätts med en tydlig högre mur som svara upp mot byggnadens strama linjer och nivåskillnadernas proportionerPå översidan etableras en matta av mossa/sedum.