Om oss

Historien om oss

Historien om protek har sin begynnelse under 1990-talet när två personer träffades i en fastighetssituation i ett Sverige som då befann sig i kris. Eftersom vi såg ett värde i våra olika personligheter och kompetensområden växte det fram en vision över att kunna göra skillnad genom att tillföra marknaden något unikt.

Det var år 1999 som protek bildades och flyttade in i lokaler på Stampgatan, Posthuset på Drottningtorget, numera Clarion Hotel Post. Företagsnamnet protek är förövrigt en förkortning av ”projekt,- projekterings- och produktionsteknisk kompetens” inom bygg- och fastighetsbranschen.

Ett av proteks första uppdrag var en komplex ombyggnad av Åhléns, HM och SEB för Vasakronan AB i Nordstan Göteborg, Skandinaviens största köpcentrum.  Efter detta följde projekt, små, som stora, av olika omfattning och komplexitet. För att kvalitetssäkra leveransen av våra tjänster har protek valt att växa i ett kontrollerat tempo och består idag av ca 25 medarbetare med varierad bakgrund, med god spridning i ålder och kön.

protek är ett av de ledande bolagen inom de marknader vi verkar på, vilket innebär att vi för många kunder är förstahandsvalet för produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Vi har i dagsläget en kundbas som består av ca femtio av Sveriges främsta fastighetsaktörer och en stark förankring och etablering i Göteborgsregionen. Sedan ett år tillbaka är vi även representerade i Borås- och Stockholmsregionen.

protek står för högsta kompetens inom ledning och styrning av utvecklingsprojekt. Oavsett storlek har vi alltid ett stort engagemang i alla uppdrag och överlämnar alltid en produkt/tjänst med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi skapar förtroende och trygghet genom vårt engagemang och breda kompetens.

Vi strävar kontinuerligt efter att driva verksamheten med en platt organisation där den enskilde medarbetaren får möjlighet att påverka. Närheten till snabba beslut är en del av bolagets styrka. protek leds ytterst av en styrelse med ledarmöten som består av ägare och externa styrelseledarmöten med stark förankring i fastighetsbranschen. Styrelsens mål verkställs av VD som till sitt stöd har en ledningsgrupp med fördelade ansvarsområden. För mer information se Organisation

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

protek projektstyrning ab har ett integrerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som stöd för vår dagliga verksamhet. Systemet är baserat på ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18000. För verksamheten i Göteborg är vi sedan hösten 2015 certifierade mot ovanstående standarder.

KMA-systemet syftar till att säkerställa att de krav och önskemål som våra kunder och myndigheterna har uppfylls eller rent av överträffas. Systemet inbegriper rutiner och mallar för olika områden i verksamheten. Tyngdpunkten ligger på att skapa tydliga avtal med kunden samt att ha bra hjälpmedel för arbetet inom de projekt som våra uppdrag avser. Vi har även ett stort fokus på kundnöjdhet och jobbar ständigt med att förbättra vår produkt och vårt system.

Den interna miljöpåverkan hos ett tjänsteföretag som oss är relativt liten varför vi försöker öka medvetenheten om miljöfrågor, såsom ex miljöklassningar, i de projekt vi medverkar i.

Arbetsmiljöfrågorna ser vi som mycket viktiga. För att skapa en god arbetsmiljö krävs allas delaktighet och medvetande om de risker som finns. Vi har därför dels rutiner för att säkerställa att personalen trivs och mår bra och dels rutiner för hur vi ska agera och skydda oss vid arbeten ute på byggarbetsplatser.

Målet med vårt KMA-system är att underlätta vardagen genom tydliga rutiner och hjälpmedel och på så sätt i slutändan få både nöjdare kunder och medarbetare.

Om oss

Vi jobbar med projektstyrning, vilket innebär att vi skapar de förutsättningar som krävs för att byggprojekt ska fungera effektivt och att utsatta mål uppnås.

Vi förespråkar ett öppet klimat både inom de projekt vi är inblandade i och på kontoret. Förståelse mellan beställare, konsulter och entreprenörer är nyckeln som skapar engagemang och en gemensam drivkraft. Vi tar del av varandras erfarenheter och bredden på våra medarbetare ger oss styrka. För oss handlar projektstyrning om att leda den process som börjar med beställarens projektramar och som avslutas med att brukaren flyttar in i lokalen. Däremellan finner du tid, kvalitet, ekonomi och många andra frågor som vi ansvarar för.

Vi strävar efter att optimera processen genom att skapa en arena där alla inblandade aktörer får utrymme för att vara kreativa och hitta innovativa lösningar.

Vi finns idag representerade på följande orter; Göteborg, Borås och Stockholm. Strategin har hela tiden varit att växa organiskt, detta för att vid rekrytering hitta medarbetare med rätt kompetens som passar in i gänget och står för de värderingar som bolaget gemensamt har utformat och tagit fasta på genom våra värdeord.

”Engagemang och Kompetens genom Öppenhet och Glädje”

Organisation

Styrelsen ansvarar för verksamhetsutvecklingen, långsiktiga mål, strategier och policys. Styrelsen fastställer också verksamhetsplanen samt den övergripande handlingsplanen för protek.

 • Adam Lindberg – delägare
 • Bengt Ulvsgärd – ordförande, grundare och delägare
 • Marie Svensson – delägare
 • Pär Eriksson – VD och delägare
 • Suhan Tri – delägare
 • Rolf Åkerman – rådgivare

Policys

Utgångspunkten för vår verksamhet och de mål och handlingsplaner som årligen tas fram för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdena är våra policys. Dessa har tagits fram gemensamt av alla medarbetare.

Kvalitetspolicy
proteks verksamhet bygger på ett förtroende från våra kunder och samarbetspartners. Vi ska eftersträva ett nära och väl fungerande samarbete med våra kunder och övriga inblandade i våra uppdrag. Vårt mål är att alltid minst motsvara våra kunders krav och förväntningar och vi strävar efter att ha nöjda kunder som väljer att komma tillbaka till oss.

För att säkerställa kvaliteten i vårt arbete ska vi verka för att:

 • Se till att medarbetarna är informerade om de krav och anvisningar som anges i lagstiftning, myndighetskrav, vårt ledningssystem, kunders krav och ingångna avtal.
 • Ha en engagerade medarbetare med rätt kvalifikationer och kompetens.
 • Genom att tillsätta rätt organisation i varje uppdrag skall vi alltid motsvara våra kunders krav och förväntningar.
 • Leverera produkter och tjänster till kunden i rätt tid och med förväntad kvalitet.
 • Utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy
proteks miljöarbetet ska utgå ifrån en helhetssyn och vi ska arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

Vi ska verka för att:

 • Se till att medarbetarna är informerade om aktuell lagstiftning, tillämpliga branschföreskrifter och våra kunders miljökrav.
 • Öka vår kunskap och förståelse om hållbar utveckling.
 • Motivera våra medarbetare att välja lösningar, produkter och material ur ett livscykelperspektiv med avseende på ekonomi, energi och miljö i samband med inköp och leverans av tjänster.
 • Informera och motivera våra kunder och samarbetspartners till att hitta miljöanpassade lösningar och arbetssätt i uppdragen.
 • Utveckla vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Arbetsmiljöpolicy
protek eftersträvar att ha en säker arbetsplats med en god psykosocial miljö.

Vi ska verka för att:

 • Följa lagar och andra krav.
 • Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor.
 • Göra riskbedömningar vid förändringar och vid nya situationer.
 • Alla medarbetare arbetar för en säker arbetsplats med rätt säkerhetsutrustning och efter givna rutiner och instruktioner.
 • Föra en dialog och backa upp vid arbetstoppar så att arbetsbördan inte blir för stor så att medarbetarna upplever negativ stress.
 • Motverka mobbing och trakasserier.
 • Förebygga uppkomst av alkohol- och drogmissbruk.
 • Aktivt hjälpa den som har missbrukarproblem.
 • Arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar.